Zasada samodzielności samorządu terytorialnego w Konstytucji RP

62.14

Opis

Zasada samodzielności to fundament samorządu terytorialnego w Polsce. Celem publikacji jest szczegółowa rekonstrukcja zasady samodzielności samorządu terytorialnego w jej kształcie nadanym przez Konstytucję RP z 1997 r. Autor poddał analizie zarówno treść zasady samodzielności, jak i wszystkie jej przejawy w praktyce samorządowej. Odwołał się w szerokim zakresie do orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego. Przedstawił także najważniejsze rozwiązania ustawowe konkretyzujące poszczególne sfery samodzielności. Obok płaszczyzny doktrynalnej, publikacja ma istotny walor praktyczny. Założeniem badawczym Autora było wypracowanie wzorca stanowiącego podstawę oceny, czy zasada samodzielności jest realizowana w praktyce ustrojowej, zwłaszcza w działalności legislacyjnej, w działalności organów nadzoru, organów władzy sądowniczej i innych.Publikacja skierowana jest do szerokiego kręgu odbiorców. Poza przedstawicielami doktryny prawa jej adresatami są również organy władzy publicznej oraz wszystkie inne instytucje, których działalność wiąże się z funkcjonowaniem samorządu terytorialnego. Monografia może z powodzeniem służyć także jako materiał uzupełniający w nauczaniu prawa samorządu terytorialnego.Praca dr. Gromka to solidne studium na temat polskiego samorządu terytorialnego. […] W sposób wyczerpujący podejmuje problematykę samodzielności samorządu terytorialnego. Dla środowiska naukowego to ważna pozycja, która w istotny sposób uzupełnia lukę wydawniczą.z recenzji wydawniczej dr. hab. Arkadiusza PtakaRecenzowana praca ma wiele cech zasługujących na pełną aprobatę. Przede wszystkim podejmuje bardzo ważny temat z zakresu prawa konstytucyjnego. […] Na pozytywne odnotowanie zasługuje także nader wnikliwe i wszechstronne omówienie tytułowej problematyki z punktu widzenia metody dogmatycznej.z recenzji wydawniczej prof. dr. hab. Jana Wawrzyniaka

Prawo i administracja

cieśli, zasady lockdownu od 20 marca, wymień po 3 walory przyrodnicze i kulturowe województwa lub powiatu w którym mieszkasz, tanie bilety lotnicze ryanair

yyyyy