Wyzwania rewizji finansowej

40.15

Opis

W monografii zaprezentowano rozważania teoretyczne i badania empiryczne dotyczące aktualnych i ważnych problemów szczegółowych współczesnej rewizji finansowej, które stanowią wyzwania dla biegłych rewidentów w warunkach dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości gospodarczej i wzrostu zapotrzebowania na wiarygodną informację sprawozdawczą wśród szerokiego grona interesariuszy. Książka jest rezultatem prac badawczych prowadzonych przez pracowników naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Uwzględnia najnowsze zmiany proceduralne, metodologiczne i systemowe współczesnej rewizji finansowej. Spis treści:WstępRozdział 1. Wiarygodność sprawozdania finansowego, potwierdzona badaniem przez biegłego rewidenta, elementem polityki zrównoważonego rozwoju (Ewa Grabowska-Kaczmarczyk)1.1. Wprowadzenie 1.2. Standaryzacja usług 1.3. Raportowanie informacji niefinansowych 1.4. Proces potwierdzania wiarygodności danych niefinansowych 1.5. Raportowanie danych niefinansowych za lata 2017 i 2018 na przykładzie spółek notowanych na GPW 1.6. Podsumowanie Rozdział 2. Weryfikacja raportów społecznej odpowiedzialności biznesu – przykłady spółek z reSpect index (Magdalena Wójcik-Jurkiewicz)2.1. Wprowadzenie 2.2. Raportowanie społecznie odpowiedzialne w świetle uwarunkowań prawnych 2.3. Raportowanie społecznie odpowiedzialne w głównych nurtach – przegląd literatury 2.4. RESPECt Index jako narzędzie wykorzystywane w raportowaniu z zakresu CSR 2.5. Cel, etapy i metodyka badań własnych 2.6. Raportowanie społeczne wyzwaniem dla biegłego rewidenta 2.7. Podsumowanie Rozdział 3. Rola biegłego rewidenta w identyfikacji oraz eliminowaniu oszustw w sprawozdaniu finansowym (Tomasz Maślanka, Iwona Mazur-Maślanka)3.1. Wprowadzenie 3.2. Sprawozdanie finansowe – podstawowe źródło informacji o przedsiębiorstwie3.3. Opinia z badania sprawozdania finansowego 3.4. Identyfikacja oszustw przez biegłego rewidenta 3.5. PodsumowanieRozdział 4. Znaczenie komitetów audytu w monitorowaniu jakości sprawozdawczości finansowej (Anna Mazurczak-Mąka, Paweł Zieniuk)4.1. Wprowadzenie4.2. Istota i zadania komitetów audytu w jednostkach zainteresowania publicznego4.3. Obszary współpracy biegłego rewidenta z komitetami audytu 4.4. Kierunki badań empirycznych związanych z monitorowaniem sprawozdawczości finansowej przez komitety audytu 4.5. PodsumowanieRozdział 5. Organizacja systemu nadzoru nad czynnościami rewizji finansowej w Polsce (Monika turek-Radwan, Witold Furman)5.1. Wprowadzenie 5.2. Krajowa Komisja Nadzoru i jej zadania5.3. Analiza wyników Kontroli Komisji Nadzoru Audytowego w latach 2014–20185.4. PodsumowanieRozdział 6. Identyfikacja kluczowych spraw badania i procedur weryfikacyjnych na przykładzie spółek branży budowlanej notowanych na GpW w Warszawie (Katarzyna Natkaniec) 6.1. Wprowadzenie 6.2. Przyczyny zmian regulacyjnych w zakresie badania sprawozdań finansowych 6.3. Międzynarodowy Standard Badania 701 – krótka charakterystyka 6.4. Analiza kluczowych spraw badania i procedur weryfikacyjnych zawartych w sprawozdaniach z badania spółek budowlanych notowanych na GPW w Warszawie 6.4.1. Przychody ze sprzedaży 6.4.2. Utrata wartości (wartość firmy, rzeczowe aktywa trwałe, wartości niematerialne i prawne)6.4.3. Roszczenia, sprawy sporne, zobowiązania warunkow6.4.4. Zapasy 6.4.5. Kontynuacja działalności – analiza ryzyka płynności 6.5. Podsumowanie Rozdział 7. Biegły rewident wobec wyzwań kontroli zarządczej i audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych (Anna Mucha)7.1. Wprowadzenie 7.2. Wyzwania kontroli zarządczej 7.3. Wyzwania audytu wewnętrznego7.4. Podsumowanie Rozdział 8. Analiza wysokości wynagrodzenia firm audytorskich badających sprawozdania finansowe spółek giełdowych z WiG30 (Paweł Łojek) 8.1. Wprowadzenie8.2. Obowiązek badania sprawozdań finansowych8.3. Zalety przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych oraz potrzeby jednostek gospodarczych w tym zakresie 8.4. Odpowiedzialność biegłego rewidenta, nadzór oraz poziom istotności badania 8.5. Główne czynniki determinujące ceny usług biegłych rewidentów8.6. Ocena wysokości wynagrodzenia biegłych rewidentów przeprowadzających badania sprawozdań finansowych spółek giełdowych8.7. PodsumowanieRozdział 9. Praktyczne aspekty badania instrumentów finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Badania (Bogusław Wacławik) 9.1. Wprowadzenie9.2. Wykorzystanie instrumentów finansowych przez przedsiębiorstwa krajowe9.3. Praktyczne aspekty Międzynarodowych Standardów Badania w odniesieniu do instrumentów finansowych 9.4. Ryzyko modelu wyceny instrumentów finansowych 9.5. PodsumowanieRozdział 10. Wpływ sytuacji epidemicznej związanej z COVID-19 na audyt zdarzeń po dacie bilansu i inne procedury badania sprawozdań finansowych (Paweł Zieniuk)10.1. Wprowadzenie10.2. Obszary badania wymagające szczególnej uwagi biegłego rewidenta 10.3. Badanie zdarzeń po dacie bilansu10.4. PodsumowanieLiteratura Spis tabel Spis rysunków

Ekonomia i biznes

o ktorej skoki w zakopanem, koszt korony czeskiej, państwa niemieckie, netto brutto kalkulator wynagrodzenia, słynny paryski hotel, porównywarka cen ubezpieczeń, lo mirsk, wartosc firmy, przemysł usa, urodziny dziecka w przedszkolu upominki, umowa zlecenie do emerytury, lays rosja, ic rozkład, niedziele handlowe czerwiec 2020, kalendarz długich weekendów 2022, hiszpański sędzia i urzędnik, gdańsk wrocław loty, autobusy polonus

yyyyy