Statystyka z programem Statistica

47.98

Opis

Wydaje Ci się, że statystyka jest trudna? Statistica na pewno nie!Statistica to pakiet oprogramowania statystycznego i analitycznego, uważany za jedno z najlepszych rozwiązań w swojej klasie. Oferuje szeroki wybór narzędzi statystycznych i procedur analizy danych oraz umożliwia zarządzanie nimi i wizualizację otrzymanych wyników. Zapewnia też dostęp do zaawansowanych algorytmów modelowania i prognozowania. Właśnie dlatego stanowi obecnie standardowe narzędzie pracy w wielu firmach analitycznych, na uczelniach oraz w różnego rodzaju instytucjach badawczych. Ponadto dzięki prostemu interfejsowi i dobrej dokumentacji stale zyskuje nowych użytkowników.Jeśli jesteś zainteresowany poznaniem możliwości środowiska oraz praktyczną nauką sposobów prowadzenia analiz statystycznych, koniecznie sięgnij po książkę „Statystyka z programem Statistica”. Z nią poznasz podstawowe pojęcia i metody statystyczne oraz nauczysz się tworzyć i stosować odpowiednie modele. Dowiesz się, jak posługiwać się programem do szybkiego osiągnięcia wyznaczonych celów. Przedstawione tu zagadnienia przygotują Cię do samodzielnego opracowania wyników badań, ich prawidłowej analizy oraz formułowania wniosków. Jeśli masz coś wspólnego z komputerową analizą danych, po prostu nie wypada Ci nie mieć tej książki!Interfejs i podstawowe możliwości środowiska StatisticaPojęcia, metody i narzędzia wykorzystywane w analizach statystycznychBadanie wpływu różnych czynników na wybrane cechy populacjiOcena błędów wnioskowania o parametrach populacji na podstawie wyników próby losowejAnaliza współzależności między zmiennymi losowymi oraz ocena jakości zbudowanego modeluKonstruowanie prognoz na podstawie szeregów czasowychSposoby wizualizacji wyników analiz statystycznychPrzekonaj się, co można osiągnąć za pomocą programu Statistica!Spis treści:Wprowadzenie (7)Rozdział 1. Organizacja pracy w programie Statistica (11)1.1. Interfejs programu. Zmienne i przypadki (11)Ćwiczenie 1.1.1. Wprowadzanie i zapisywanie danych (14)Ćwiczenie 1.1.2. Edycja danych w arkuszu (18)Ćwiczenie 1.1.3. Tworzenie wyrażeń matematycznych (24)Ćwiczenie 1.1.4. Sortowanie danych (25)Ćwiczenie 1.1.5. Filtrowanie danych (27)Ćwiczenie 1.1.6. Wzory matematyczne. Przeglądarka funkcji (28)Ćwiczenie 1.1.7. Zarządzanie wynikami (29)1.2. Graficzna prezentacja danych w programie Statistica (31)Ćwiczenie 1.2.1. Wykresy rozrzutu (31)Ćwiczenie 1.2.2. Wykresy słupkowe/kolumnowe (35)Ćwiczenie 1.2.3. Wykresy liniowe (38)Ćwiczenie 1.2.4. Wykres słupkowy wielokrotny (39)Ćwiczenie 1.2.5. Wykres 3W sekwencyjny (39)Ćwiczenie 1.2.6. Wykresy obrazkowe (42)Ćwiczenie 1.2.7. Wykres liniowy (45)Ćwiczenie 1.2.8. Wykres powierzchniowy i warstwicowy (47)Rozdział 2. Statystyka opisowa (51)Ćwiczenie 2.1.1. Szereg rozdzielczy. Histogramy (52)Ćwiczenie 2.1.2. Opisowe charakterystyki rozkładów (57)Ćwiczenie 2.1.3. Wykresy ramka-wąsy (60)Ćwiczenie 2.1.4. Analiza wielu zmiennych niezależnych (64)Ćwiczenie 2.1.5. Dane skategoryzowane (66)Zadania (70)Testy wielokrotnego wyboru (71)Rozdział 3. Zmienne losowe. Kalkulator prawdopodobieństwa (73)Ćwiczenie 3.1.1. Rozkład dwumianowy (83)Ćwiczenie 3.1.2. Standardowy rozkład normalny (85)Ćwiczenie 3.1.3. Rozkład t-Studenta (89)Ćwiczenie 3.1.4. Rozkład chi-kwadrat (93)Ćwiczenie 3.1.5. Rozkład średniej z próby (96)Ćwiczenie 3.1.6. Rozkład sumy zmiennych losowych (97)Zadania (97)Testy wielokrotnego wyboru (99)Rozdział 4. Estymacja parametryczna (103)Ćwiczenie 4.1.1. Przedział ufności dla wartości oczekiwanej (105)Ćwiczenie 4.1.2. Przedział ufności dla odchylenia standardowego (110)Zadania (111)Testy wielokrotnego wyboru (112)Rozdział 5. Testy statystyczne (115)5.1. Badanie normalności rozkładu zmiennych (118)Ćwiczenie 5.1.1. Testy normalności rozkładu (120)Ćwiczenie 5.1.2. Wykresy normalności (125)5.2. Testy jednorodności wariancji (126)Ćwiczenie 5.2.1. Test F (126)Ćwiczenie 5.2.2. Test Levenea (128)Ćwiczenie 5.2.3. Test Browna-Forsythea (130)5.3. Testy t-Studenta (131)Ćwiczenie 5.3.1. Test t dla pojedynczej próby (139)Ćwiczenie 5.3.2. Test t dla dwóch prób niezależnych (141)Ćwiczenie 5.3.3. Testy istotności różnic dla dwóch prób zależnych (148)Ćwiczenie 5.3.4. Inne testy istotności (149)5.4. Testy nieparametryczne dla prób niezależnych (151)Ćwiczenie 5.4.1. Test U Manna-Whitneya (152)Ćwiczenie 5.4.2. Test serii Walda-Wolfowitza (154)5.5. Testy nieparametryczne dla prób zależnych (156)Ćwiczenie 5.5.1. Test znaków (156)Ćwiczenie 5.5.2. Test kolejności par Wilcoxona (157)Zadania (158)Testy wielokrotnego wyboru (159)Rozdział 6. Porównanie wielu średnich (165)Ćwiczenie 6.1.1. ANOVA jednoczynnikowa. Przekroje, prosta ANOVA (166)Ćwiczenie 6.1.2. ANOVA jednoczynnikowa. Moduł ANOVA (173)Ćwiczenie 6.1.3. Wielokrotne porównania (177)Ćwiczenie 6.1.4. ANOVA efektów głównych (181)Ćwiczenie 6.1.5. ANOVA dla układów czynnikowych (183)Ćwiczenie 6.1.6. Porównania zaplanowane (186)Ćwiczenie 6.1.7. Test Kruskala-Wallisa i test mediany (195)Ćwiczenie 6.1.8. Układy z powtarzanymi pomiarami (197)Zadania (205)Testy wielokrotnego wyboru (206)Rozdział 7. Analiza zmiennych jakościowych (209)Ćwiczenie 7.1.1. Test McNemary (209)Ćwiczenie 7.1.2. Test Q Cochrana (211)Ćwiczenie 7.1.3. Tabele wielodzielcze. Test niezależności χ² (213)Rozdział 8. Analiza współzależności między zmiennymi (217)8.1. Regresja liniowa (217)Ćwiczenie 8.1.1. Badanie korelacji (219)Ćwiczenie 8.1.2. Regresja liniowa (221)8.2. Regresja wieloraka (229)Ćwiczenie 8.2.1. Liniowy model regresji wielorakiej (231)Ćwiczenie 8.2.2. Predykcja zmiennej zależnej (243)Ćwiczenie 8.2.3. Regresja krokowa (244)8.3. Linearyzowana regresja nieliniowa (250)Ćwiczenie 8.3.1. Logarytmiczna funkcja regresji (251)Ćwiczenie 8.3.2. Wykładnicza funkcja regresji (257)Ćwiczenie 8.3.3. Hiperboliczna funkcja regresji (259)Ćwiczenie 8.3.4. Aproksymacja wielomianem drugiego stopnia (263)8.4. Estymacja nieliniowa (266)Ćwiczenie 8.4.1. Funkcja użytkownika (266)Ćwiczenie 8.4.2. Regresja logistyczna (271)Zadania (277)Testy wielokrotnego wyboru (278)Rozdział 9. Szeregi czasowe. Metody prognozowania (281)Ćwiczenie 9.1.1. Prognozowanie metodą średniej ruchomej (284)Ćwiczenie 9.1.2. Wygładzanie wykładnicze (295)Ćwiczenie 9.1.3. Model Holta (301)Ćwiczenie 9.1.4. Model trendu liniowego (308)Ćwiczenie 9.1.5. Metoda wskaźników. Dekompozycja sezonowa (Census 1) (312)Ćwiczenie 9.1.6. Model ARIMA dla pojedynczego szeregu (326)Zadania (333)Testy wielokrotnego wyboru (334)Odpowiedzi do testów (337)Bibliografia (339)Skorowidz (341)O autorze: Małgorzata Rabiej ukończyła matematykę stosowaną na Wydziale Matematyczno-Fizycznym Politechniki Śląskiej. Obecnie pracuje jako profesor nadzwyczajny w Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej. Prowadzi zajęcia dydaktyczne ze statystyki i informatyki. Jest autorem pięciu skryptów, 2 podręczników oraz kilku komputerowych programów dydaktycznych.W pracy naukowej zajmuje się zastosowaniem optymalizacji wielokryterialnej, metod sztucznej inteligencji oraz metod statystycznych do analizy rentgenowskich krzywych dyfrakcyjnych polimerów. Jest współautorką dwóch komputerowych programów naukowych WAXFIT i SAXSDAT stosowanych przez wiele ośrodków naukowych zarówno w kraju jak i za granicą.

Informatyka

słowacki raj jak dojechać, prezenty dla klientów, inwestycje przemysłowe, wysokie tatry słowacja, ic 16270, traktat definicja, gtu 6 jakie towary, korepetycje polski warszawa, merida tabletki, niezarejestrowana działalność gospodarcza 2018

yyyyy