Matlab i Simulink. Poradnik użytkownika

24.50

Opis

Modeluj, rozwiązuj problemy i wizualizuj wyniki z MATLAB-em i Simulinkiem!Wykonaj złożone obliczenia i wykresy bez programowaniaPoznaj składniki pakietu MATLAB, przygotuj niezawodne i łatwe w użytkowaniu programyNapisz przyjazne aplikacje App z interfejsem graficznym użytkownikaPoznaj elegancję programowania obiektowo zorientowanegoWykorzystaj biblioteki Toolbox w praktycePrzeprowadź symulację procesów w SimulinkuMATLAB to interaktywne środowisko przeznaczone do rozwiązywania złożonych problemów matematycznych, ekonomicznych i inżynierskich, znajdujące zastosowanie w różnych dziedzinach nauki i techniki. Ten program to jedno z podstawowych narzędzi codziennej pracy naukowców, inżynierów oraz analityków finansowych. W połączeniu z Simulinkiem oferuje im ogromne możliwości modelowania i symulacji układów dynamicznych. Dzięki wydajnym algorytmom obliczeniowym i mechanizmom analizy wyników MATLAB i Simulink pozwalają szybko i efektywnie wykonywać złożone obliczenia oraz prezentować ich wyniki w postaci grafiki dwu- i trójwymiarowej.Sprawne korzystanie z MATLAB-a wymaga pewnej wiedzy i opanowania narzędzi oferowanych przez program. Jedno i drugie znajdziesz w książce „MATLAB® i Simulink®. Poradnik użytkownika. Wydanie IV ”. Poznasz najważniejsze zagadnienia związane z zastosowaniem tego środowiska w praktyce. Nawet jeśli nie miałeś z nim wcześniej do czynienia, szybko staniesz się zaawansowanym użytkownikiem pakietu. Książka wprowadzi Cię w podstawowe zagadnienia związane z obliczaniem złożonych wyrażeń matematycznych, rozwiązywaniem równań i tworzeniem aplikacji. Poznasz metody numerycznego wyznaczania wyników i przybliżania przebiegów funkcji. Nauczysz się też korzystać z rozszerzeń MATLAB-a i używać pakietu Simulink.Podstawy pracy w środowisku MATLABLicencje dla domu, studenta i uczelniNatychmiastowe wyniki obliczeń i ich wizualizacja bez programowaniaMATLAB w chmurze, na ekranie smartfona, tabletu lub przeglądarki WWWProgramowanie i prezentacja wyników obliczeń w Live EditorzeUżywanie prostych i złożonych typów danychProgramowanie zorientowane obiektowoTworzenie aplikacji App z graficznym interfejsem użytkownikaRozwiązywanie różnych rodzajów równań i układów równańModelowanie, symulacja i analiza w pakiecie SimulinkObliczenia równoległe na procesorach wielordzeniowych, na karcie graficznej i klastrachKorzystanie z rozszerzeń i bibliotek MATLAB-a i SimulinkaPoznaj najskuteczniejsze narzędzie pracy inżynierów, matematyków i ekonomistów!—UWAGA: promocja (nie tylko) akademicka! Przy zakupie minimum 15 sztuk książki otrzymasz rabat 25% na ten tytuł.Spis treści: Przedmowa (13)Rozdział 1. Wstęp (15)1.1. Dlaczego MATLAB odnosi sukcesy? (15)1.1.1. MATLAB dla projektantów i naukowców (16)1.1.2. MATLAB rozumie matematykę (16)1.1.3. MATLAB udostępnia narzędzia rozwiązujące problemy matematyczne typowe dla wielu dziedzin nauki i techniki (16)1.1.4. MATLAB oferuje interaktywne aplikacje App (17)1.1.5. MATLAB integruje proces projektowania (17)1.1.6. MATLAB jest szybki, łatwy i wydajny (17)1.1.7. MATLAB jest wiarygodny (18)1.2. Środowisko MATLAB i Simulink (18)1.2.1. Interaktywna mapa środowiska MATLAB i Simulink (19)1.2.2. Rozszerzenia dostępne poprzez Add-On Explorer (20)1.2.3. Wybór licencji MATLAB-a (20)1.2.4. MATLAB w chmurze (22)1.2.5. MATLAB Distributed Computing Server (23)1.3. MATLAB i Simulink w internecie (24)1.3.1. Witryna producenta www.mathworks.com (24)1.3.2. MathWorks Account i logowanie do strony www.mathworks.com (25)1.3.3. Listy dyskusyjne i wyszukiwarki (25)1.4. MATLAB i Simulink w książkach (26)Rozdział 2. Pierwsze kroki w programie MATLAB (27)2.1. Pierwsza sesja w programie MATLAB (27)2.1.1. Rozpoczęcie i zakończenie pracy z MATLAB-em (27)2.1.2. Pulpit MATLAB-a i jego okna (28)2.1.3. Przykład grafiki 3-D – funkcja peaks (29)2.1.4. Przykłady poleceń MATLAB-a (29)2.1.5. System pomocy doc i help – informacje wstępne (30)2.1.6. Zapisanie przebiegu sesji MATLAB-a (30)2.2. Matematyka i proste wykresy (30)2.2.1. Wyrażenia matematyczne, zmienne, zmienna ans (31)2.2.2. Funkcje arytmetyczne i trygonometryczne (31)2.2.3. Obliczanie wartości wyrażeń matematycznych (33)2.2.4. Błędy w zapisie poleceń i wyrażeń matematycznych (33)2.2.5. Powtórne użycie wcześniejszych poleceń (34)2.2.6. Formaty wypisywania liczb (34)2.2.7. Wizualizacja danych i wyników obliczeń bez programowania (35)2.2.8. Wykresy funkcji dwu- i trójwymiarowej z użyciem fplot i fplot3 (36)2.2.9. Wektory, tablice i wykresy plot (38)2.2.10. Przykład rozwiązania układu równań algebraicznych (39)2.2.11. Konwersja układu współrzędnych (40)2.3. Zmienne w programie MATLAB (40)2.3.1. Tworzenie wektorów, tablic i macierzy (41)2.3.2. Zapisywanie zmiennych w plikach – MAT-plik i plik ASCII (42)2.3.3. Wczytywanie zmiennych z pliku (42)2.3.4. Usuwanie zmiennych z przestrzeni roboczej, czyszczenie ekranu (43)2.4. Dwukropek – operator generowania wektorów (44)2.4.1. Generowanie wektorów – dwukropek, linspace, logspace (44)2.4.2. Wybór żądanych wierszy, kolumn i elementów tablicy (44)2.4.3. Macierze – przykłady użycia notacji dwukropkowej (45)2.5. Operatory arytmetyczne i logiczne (47)2.5.1. Operatory arytmetyczne dla tablic i macierzy (47)2.5.2. Mnożenie i dzielenie wektorów i macierzy w MATLAB-ie (47)2.5.3. Przykłady operacji macierzowych i tablicowych (48)2.5.4. Dzielenie macierzowe i tablicowe (49)2.5.5. Operatory potęgowania macierzy i tablic (50)2.5.6. Sprzężenie i transponowanie macierzy i wektorów (50)2.5.7. Operatory relacji i operatory logiczne (51)2.5.8. Relacje i wyrażenia logiczne – przykłady (51)2.5.9. Funkcje logiczne (53)2.5.10. Priorytety operatorów arytmetycznych (54)2.6. Znaki i nazwy specjalne (54)2.7. System pomocy (56)Rozdział 3. Programowanie (59)3.1. Editor, Live Editor, pliki skryptowe (60)3.1.1. Editor – środowisko programistyczne MATLAB-a (60)3.1.2. Live Editor – nowe środowisko programistyczne (61)3.1.3. Uruchomienie skryptu z okna edytora lub Live Editor (63)3.1.4. Polecenia z okna History (63)3.1.5. Kotwiczenie edytora w panelu programu MATLAB (63)3.2. Pliki funkcyjne (64)3.2.1. Przygotowanie nowej funkcji w edytorze (64)3.2.2. Wywołanie pliku funkcyjnego (65)3.2.3. Zmienne lokalne, globalne i zmienna persistent (66)3.2.4. Funkcje lokalne (66)3.2.5. Funkcje zagnieżdżone (67)3.2.6. Funkcje prywatne (68)3.2.7. Funkcja anonimowa (69)3.2.8. Podpowiedzi w oknach Command i Editor (70)3.2.9. Priorytet wywołania funkcji (71)3.2.10. Polecenia i funkcje biblioteczne (72)3.3. Instrukcje sterujące przebiegiem programu (72)3.3.1. Instrukcje warunkowe if (73)3.3.2. Instrukcja wyboru switch (74)3.3.3. Instrukcje iteracyjne: while, for i dwukropek (:) (75)3.4. Wykrywanie błędów w MATLAB-ie (77)3.4.1. Lokalizacja błędów w pliku z programem (77)3.4.2. Błędy syntaktyczne i błędy wykonania (77)3.4.3. Programowa obsługa błędów – try-catch-end (78)3.5. Uruchamianie programu – debuger (79)3.5.1. Rozpoczęcie pracy z debugerem, wstawianie pułapki (79)3.5.2. Debuger – stan wstrzymania obliczeń (80)3.5.3. Debuger – zmienne lokalne funkcji ze stosu (81)3.5.4. Debuger – śledzenie kolejnych linii programu (81)3.6. Obsługa plików i folderów (82)3.6.1. Wykonywanie poleceń systemu operacyjnego (82)3.6.2. Folder aktualny i ścieżki dostępu – path (82)3.6.3. Pliki w MATLAB-ie (84)3.6.4. Zewnętrzne pliki z danymi – pliki ASCII i MAT-pliki (84)3.6.5. Binarne MEX-pliki wykonywalne (85)3.7. Poprawa wydajności MATLAB-a (86)3.7.1. Sposoby poprawiania wydajności programu (86)3.7.2. Wektoryzacja, operacje macierzowe i tablicowe (87)3.7.3. Rezerwowanie pamięci na macierze i wektory (87)3.7.4. Programowanie zorientowane obiektowo (88)3.8. Uwagi dla zaawansowanego użytkownika (88)3.8.1. Podział programu na sekcje (%% cell) (88)3.8.2. Wielokrotne wykorzystanie tworzonych funkcji (91)3.8.3. Raporty TODO/FIXME i inne (92)3.8.4. Shortcuts, czyli skróty (93)3.8.5. Preferencje – przygotowanie środowiska do pracy (93)3.8.6. Mysz czy klawiatura? (93)3.8.7. Funkcje eval, feval i podobne (94)3.8.8. Funkcje o zmiennej liczbie parametrów (96)3.9. Optymalizacja programu z użyciem profilera (97)3.10. Jaja wielkanocne (98)Rozdział 4. Wykresy w MATLAB-ie (99)4.1. Wykresy plot, fplot i inne (100)4.1.1. Funkcja plot (100)4.1.2. Fplot, ezplot i inne funkcje graficzne (101)4.1.3. Kolory, rodzaje linii i opisywanie wykresów (102)4.1.4. Dwie osie pionowe y, jedna oś pozioma x (103)4.1.5. Podział okna i modyfikowanie rysunków (104)4.1.6. Funkcje do opisywania i modyfikowania wykresów (105)4.2. Wykresy trójwymiarowe (106)4.2.1. Mapy dla funkcji trójwymiarowych (107)4.3. Interaktywne tworzenie i edycja rysunków (108)4.3.1. Przykład – przygotowanie danych do wykresu (109)4.3.2. Wykonanie wykresu z użyciem myszy (109)4.3.3. Interaktywna edycja wykresów (109)4.3.4. Narzędzia interaktywne – Plot Tools (110)4.3.5. Przygotowanie programu tworzącego grafikę (113)4.3.6. Przenoszenie rysunków i zapisywanie do pliku (114)Rozdział 5. Typy danych i programy obiektowo zorientowane (115)5.1. Fundamentalne typy danych (115)5.1.1. Numeryczne typy danych (116)5.1.2. Nienumeryczne typy danych (117)5.1.3. Funkcje konwersji typów i klas (117)5.2. Macierze pełne (117)5.2.1. Sposoby tworzenia macierzy (118)5.2.2. Wybrane funkcje i operacje macierzowe (120)5.3. Macierze rzadkie (122)5.3.1. Tworzenie macierzy rzadkich (122)5.3.2. Operacje na macierzach rzadkich (123)5.3.3. Uwagi dotyczące stosowania macierzy rzadkich (124)5.4. Łańcuchy i tablice znakowe (124)5.5. Tablice wielowymiarowe (126)5.5.1. Wizualizacja tablicy trójwymiarowej (127)5.5.2. Tworzenie tablicy trójwymiarowej przez indeksowanie i doklejanie warstw (128)5.6. Tablice komórkowe cell (128)5.6.1. Funkcje do obsługi tablic komórkowych (129)5.7. Struktury (130)5.7.1. Tworzenie struktury przez przypisanie (130)5.7.2. Tworzenie struktury z użyciem funkcji struct (130)5.8. Tabele i typ wyliczeniowy categorical (131)5.8.1. Tworzenie i obsługa tabel (131)5.8.2. Tablica wyliczeniowa, categorical array (132)5.9. Datatime, duration, calendarDuration (133)5.9.1. Typ datetime (133)5.9.2. Typ duration (133)5.9.3. Typ calendarDuration (134)5.9.4. Timetable (134)5.10. Tall Array i Tall Table – na duże zbiory danych (135)Rozdział 6. Klasy i programowanie obiektowo zorientowane (137)6.1. Definiowanie klasy – classdef (137)6.1.1. Przykład definiowania klasy – classdef (138)6.1.2. Tworzenie obiektu należącego do klasy (139)6.1.3. Tworzenie dodatkowych obiektów (140)6.1.4. Bloki properties, methods i events w definicji klasy (140)6.1.5. Pobieranie i zmiana wartości atrybutów obiektu (141)6.1.6. Atrybuty private i hidden, metody get i set (142)6.2. Dziedziczenie klas (143)6.2.1. Definiowanie podklasy (143)6.2.2. Obiekty należące do podklasy (145)6.2.3. Funkcje do obsługi klas i obiektów (145)6.3. Wizualizacja zmiany świateł drogowych (146)6.3.1. Synchronizacja pracy czterech sygnalizatorów (146)6.3.2. Skrypt uruchamiający wizualizację (148)6.4. Przeciążanie funkcji i operatorów (149)6.4.1. Przeciążanie w Control System Toolbox (150)6.4.2. Jednoznaczność wyboru operatora lub funkcji (150)6.5. Klasy języka Java (151)6.6. Zadania dla Czytelnika (151)Rozdział 7. App Designer i GUI (153)7.1. Obiekty graficzne MATLAB-a (153)7.1.1. Hierarchia obiektów graficznych (153)7.1.2. Atrybuty obiektu graficznego (155)7.1.3. Zmiana atrybutów modyfikuje obiekty graficzne (156)7.2. App Designer, tworzenie aplikacji z GUI (157)7.2.1. Panel App Designer (157)7.2.2. Automatyczne generowanie kodu aplikacji (159)7.2.3. Wywołania zwrotne, dodatkowe funkcje i zmienne (159)7.3. Przykład – interaktywny wykres cos(x) (160)7.3.1. Odczytanie wartości po zmianie położenia suwaka (160)7.3.2. Wyświetlenie wartości w okienku edycyjnym (161)7.3.3. Wykonanie wykresu w oknie graficznym (161)7.3.4. Nowy wykres po zmianie w oknie edycyjnym (162)7.3.5. Zamknięcie okna aplikacji – przycisk STOP (162)7.3.6. Wersja końcowa aplikacji (162)7.4. App Designer – interaktywna wizualizacja rozwiązań równań różniczkowych (163)7.4.1. Przykład – wizualizacja drgań z uwzględnieniem zmiany tłumienia (163)7.4.2. Scenariusz i aranżacja obiektów graficznych (164)7.4.3. Kodowanie wywołań zwrotnych i wykresów (165)7.4.4. Zalety użycia uchwytu zamiast nazwy funkcji (167)7.5. Instalowanie aplikacji (167)7.5.1. Instalowanie własnych aplikacji (168)7.5.2. Instalowanie rozszerzeń dostępnych poprzez ikonę Get More Apps (168)Rozdział 8. Metody numeryczne (169)8.1. Układy równań liniowych (169)8.1.1. Dzielenie prawostronne dla x*A=b (170)8.1.2. Automatyczny wybór algorytmu (170)8.1.3. Kilka rozwiązań dla różnych wektorów b (170)8.1.4. Przykład rozwiązania równania liniowego z liczbami zespolonymi (171)8.1.5. Równania liniowe źle uwarunkowane (171)8.1.6. Sprawdzenie poprawności rozwiązań (172)8.1.7. Pseudoodwrotność i rozwiązywanie równań nadokreślonych i niedookreślonych (173)8.2. Równania różniczkowe zwyczajne, zagadnienie początkowe (173)8.2.1. Zagadnienie początkowe, solvery odeXX (173)8.2.2. Wybór parametrów dla solvera odeXX (174)8.2.3. Modyfikowanie parametrów solvera odeXX (175)8.2.4. Wpływ parametrów solvera na obliczenia (176)8.2.5. Algorytmy dla układów źle uwarunkowanych (178)8.3. Równanie różniczkowe III rzędu, przykład (180)8.3.1. Przekształcenie równania różniczkowego III rzędu na układ trzech równań I rzędu (180)8.3.2. Przygotowanie pliku funkcyjnego obliczającego pochodne (181)8.3.3. Wywołanie solvera odeXX i wizualizacja rozwiązania (182)8.3.4. Symbolic Math Toolbox (183)8.3.5. Model równania różniczkowego w Simulinku (183)8.4. Inne równania różniczkowe i cząstkowe (184)8.4.1. Równania różniczkowe z macierzą M(t) (184)8.4.2. Zagadnienie brzegowe (185)8.4.3. Równania różniczkowe zwyczajne z opóźnieniem (186)8.4.4. Równania różniczkowe cząstkowe (186)8.4.5. Zadania do samodzielnego rozwiązania (186)8.5. Całkowanie i różniczkowanie (187)8.5.1. Całkowanie numeryczne (187)8.5.2. Całkowanie analityczne – Symbolic Math Toolbox (188)8.5.3. Różniczkowanie numeryczne i analityczne (188)8.6. Dekompozycja macierzy (189)8.6.1. Dekompozycja LU (189)8.6.2. Rozkład Choleskyego (190)8.6.3. Dekompozycja QR (190)8.6.4. Obliczenia równoległe w algebrze liniowej (190)8.7. Wartości własne i wektory własne (191)8.8. Analiza funkcji (191)8.8.1. Minimum, maksimum i miejsca zerowe funkcji (191)8.8.2. Obliczanie zer wielomianu (191)8.8.3. Równanie nieliniowe i źle uwarunkowane (192)8.8.4. Wielomian i funkcje wielomianowe (193)8.9. Interpolacja i aproksymacja (194)8.9.1. Interpolacja wielomianowa (194)8.9.2. Aproksymacja wielomianowa (194)8.9.3. Funkcja sklejana – spline function (194)8.9.4. Przykład interpolacji i aproksymacji (195)8.9.5. Interpolacja i aproksymacja w oknie Basic Fitting (196)8.10. Analiza statystyczna (196)8.11. Analiza sygnałów (198)8.11.1. Przykład analizy przebiegu odkształconego (199)Rozdział 9. Przetwarzanie obrazów (201)9.1. Zapis i odczyt obrazów, liczby 8- i 16-bitowe bez znaku (201)9.2. Grafika 24-bitowa (true color) (202)9.3. Palety barw i obrazy indeksowane (203)9.3.1. Palety barw (203)9.3.2. Obrazy indeksowane (205)9.3.3. Obrazy w skali szarości, pseudokolor (205)9.3.4. Przekodowywanie obrazów stało- i zmiennoprzecinkowych (205)9.3.5. Przekodowanie obrazu kolorowego na szary (206)9.4. Przetwarzanie obrazów rastrowych (206)9.4.1. Przygotowanie obrazu do testów (206)9.4.2. Przetwarzanie punktowe – negatyw (207)9.4.3. Przetwarzanie punktowe – rozjaśnianie i ściemnianie (207)9.4.4. Operacje logiczne – binaryzacja (208)9.4.5. Operacje morfologiczne (209)9.4.6. Operacje arytmetyczne. Filtry (210)9.5. Światło, odbicia i tekstury (212)9.5.1. Źródła światła i odbicia (212)9.5.2. Tekstura – nakładanie obrazu na powierzchnię (213)Rozdział 10. Simulink – pakiet do modelowania i symulacji (215)10.1. Pierwsza sesja z Simulinkiem (215)10.1.1. Otwarcie okna Simulink Editor (216)10.1.2. Pobieranie bloków z bibliotek do okna modelu (216)10.1.3. Łączenie bloków liniami przesyłania sygnałów (217)10.1.4. Uruchomienie symulacji (218)10.1.5. Wizualizacja wyników symulacji (219)10.1.6. Tryby przyspieszone symulacji – accelerated i rapid (220)10.1.7. Stepper (221)10.2. Druga sesja z Simulinkiem (221)10.3. Podsystemy – blok Subsystem (223)10.3.1. Przykład modelu definiowanego graficznie (223)10.3.2. Tworzenie podsystemów (224)10.3.3. Maskowanie podsystemów (225)10.4. Biblioteki bloków (227)10.4.1. Tworzenie własnych bibliotek bloków (227)10.4.2. Dodatkowe bloki i biblioteki z toolboksów (227)10.5. Model
wanie fizyczne (228)10.6. Stateflow – modelowanie i symulacja systemów sterowanych zdarzeniami (229)10.6.1. Simulink i blok Stateflow Chart (229)10.6.2. Diagram stanu (230)10.6.3. Symulacja sterowania poślizgowego (231)10.6.4. Generowanie kodu dla modeli (232)10.7. Dodatkowe moduły rozszerzające środowisko Simulinka (232)Rozdział 11. Dodatek (235)11.1. MATLAB Online i MATLAB Drive (235)11.2. Big data, obsługa dużych zbiorów danych (236)11.2.1. Zbiory danych używane do badań i testowania (237)11.2.2. Dostęp do danych przez obiekt datastore (238)11.2.3. Tall table (242)11.2.4. MapReduce (246)11.3. Obliczenia równoległe (246)11.3.1. Automatyczny tryb pracy równoległej (246)11.3.2. Obliczenia równoległe na komputerze wieloprocesorowym (246)11.3.3. Biblioteki toolbox z bezpośrednim wsparciem dla obliczeń równoległych (248)11.3.4. Obliczenia równoległe z użyciem GPU (248)11.3.5. Klastry, chmury, sieci lokalne i rozproszone (250)11.4. Modele obiektów używanych w Control System Toolbox, System Identification Toolbox i w Robust Control Toolbox (250)11.4.1. Abstrakcyjne superklasy definiujące atrybuty i metody wykorzystane w modelach (251)11.4.2. Klasa numlti oraz modele typu tf, zpk, ss i inne (252)11.4.3. Liniowe i nieliniowe modele identyfikowalne (253)11.4.4. Modele uogólnione oraz z niepewnymi parametrami (254)11.4.5. Bloki Simulinka (257)11.5. Biblioteka Control System Toolbox(tm) (258)11.5.1. Ciągłe i dyskretne modele LTI w ControlSystem Toolbox (258)11.5.2. Model dyskretny i równanie w dziedzinie czasu (259)11.5.3. Pobieranie danych z modelu numlti (262)11.5.4. Zmiana nazwy zmiennej w polu Variable (262)11.5.5. Badanie właściwości modelu (263)11.6. ThingSpeak – obsługa urządzeń IoE w chmurze (264)11.6.1. Tworzenie nowego kanału dla danych IoE (265)11.6.2. Przykład przetwarzania danych w chmurze (266)11.6.3. Przetwarzanie danych pomiarowych w chmurze (267)11.6.4. Wsparcie dla różnych technologii (268)Bibliografia (269)Skorowidz (271)

E-podręczniki szkolne

pełnia księżyca 2020, faktura zaliczkowa i końcowa, umowa spółki cywilnej, cytaty cytaty, rotacja dławi centra usług w stolicach, visit ukraine, e parking morskie oko, gameta podzamcze, izby gospodarcze, ile osób na pogrzebie 2021, bon turystyczny kto może wykorzystać, święto pracy w niemczech, gdzie sprawdzic ilosc pkt karnych, rozkład jazdy 129 wrocław, l4 a koniec umowy na czas określony

yyyyy