Bezpieczeństwo pracy w kopalniach węgla kamiennego

65.00

Opis

Monografia przedstawia istotne problemy związane z występowaniem zagrożenia metanowego w polskich kopalniach węgla kamiennego. Rosnące nasycenie metanem pokładów wraz z głębokością, przy jednoczesnej zmianie właściwości gazowych i zwiększającej się koncentracji wydobycia, są przyczyną wydzielania się większej ilości metanu do środowiska ścian. Taki stan rzeczy wymusił opracowanie i wdrożenie narzędzi pozwalających na podejmowanie racjonalnych i wyprzedzających decyzji przez kierownictwo kopalń, na etapie projektowania eksploatacji. Określenie zdolności wydobywczej ściany i wymaganego zakresu profilaktyki metanowej, wpływa na poziom bezpieczeństwa podczas eksploatacji i pośrednio na wyniki ekonomiczne przedsiębiorstwa górniczego. Projektowanie eksploatacji w kolejnych latach powinno uwzględniać margines bezpieczeństwa, wynikający z rosnącego zagrożenia metanowego, szczególnie w warunkach podpoziomowego usytuowania rejonów eksploatacyjnych. Eksploatacji podpoziomowej towarzyszą inne zagrożenia wynikające z podpoziomowego usytuowania ścian w podsieciach wentylacyjnych, np. sprowadzanie na upad świeżego powietrza, co nie jest zgodne z ogólnie przyjętymi zasadami decydującymi o stabilności i zdolności wentylacyjnej oraz wydłużanie się dróg ucieczkowych. Monografia nie jest podręcznikiem obejmującym całokształt problematyki zagrożenia metanowego w kopalniach węgla kamiennego. Intencją autora było omówienie zagadnień związanych z kształtowaniem się zagrożenia metanowego w okresie ostatnich 25 lat i wskazanie zasadności opracowanych nowych metod i narzędzi pozwalających na prowadzenie wyprzedzającej i bieżącej oceny zagrożenia metanowego. Tematyka badawcza, związana z kryteriami warunkującymi bezpieczeństwo pracy, charakteryzuje się utylitarnym charakterem i w większości jest ukierunkowana na poprawę warunków bezpieczeństwa pracy załóg górniczych zatrudnionych pod ziemią. Doświadczenie zdobyte podczas wykonywania prac badawczo-usługowych dla kopalń węgla kamiennego i w wyniku realizowanych projektów badawczych przez Zakład Zwalczania Zagrożeń Gazowych Kopalni Doświadczalnej „Barbara” Głównego Instytutu Górnictwa, którym kierowałem przez 24 lata, wniosły wkład w rozwiązanie istotnych zagadnień związanych z problematyką rozpoznawania, prognozowania, kontroli, oceny i zwalczania zagrożenia metanowego w polskich kopalniach węgla kamiennego.

Nauki techniczne

prędkość na autostradzie z przyczepą, jak obliczyć dochód emeryta, ocena okresowa pracownika, kolumbia, chatka puchatka wetlina, kalkulator chorobowego, 50 podatek dochodowy, do jakiej kwoty nie płaci się odsetek podatkowych 2018, msr 16 tekst jednolity, ilosc godzin pracujacych grudzien 2021, netflix nowa cena, ceny w oslo

yyyyy